กรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
รหัสประจำตัว
( or NUNET Account)
รหัสผ่าน


This page secured login with SSL(https).Password สำหรับนิสิต

  • รหัสผ่านเป็นรหัสเดียวกับ รหัสเข้าใช้งานระบบเครือข่าย Internet มหาวิทยาลัย
  • กรณีนิสิตลืมรหัสผ่าน กรุณาติดตต่อ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.055 961524
  • Password สำหรับ อาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

  • รหัสผ่าน สำหรับ อาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ติดต่อขอรับได้ที่งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา
  • กรณีลืม password กรุณาติดต่อด้วยตนเอง ที่งานทะเบียนนิสิต ฯ พร้อมหลักฐานการยืนยันตัวตน